hacking web

אבטחת web: רשימת הresponse Headers של HTTP ומניעת information disclosure

את פרוטוקול הHTTP – Hypertext Transfer Protocol כולנו מכירים. בעזרת פרוטוקול זה ניתן להעביר את דפי הHTML והאובייקטים הקיימים בהם ברשת האינטרנט וברשתות האינטראנט (רשתות אינטרנט פרטיות). לכל בקשת HTTP שנשלחת מצד הלקוח (הדפדפן) ותגובת HTTP שנשלחת מצד השרת כמענה לבקשת הדפדפן מצורפים כותרות הבקשה (Headers). כותרות אלו מכילות מידע רב על הלקוח והשרת, כאשר…